T.C MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

0
50

T.C MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İHALE İLANI

1-  İHALE USULÜ:

İhale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.

      A-   TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SIRA NO MAHALLE MEVKİİ PAFTA NO ADA

NO

PARSEL

NO

YÜZ

ÖLÇÜMÜ

TAHMİNİ

BEDELİ

GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME

BEDELİ

BİNA BİLGİLERİ İHALE SAATİ
 

1-

SOFULAR

MAHALLE

ATATÜRK CADDESİ G34b15a04c 1476 1 108 M2 145.000,00-TL 4.350,00-TL 250,00-TL 2. Kat 14 Nolu 108 m2 lik İşyeri 09:40

2-  İHALENİN YAPILACAĞI YER VE TARİH:

Merzifon Belediyesi Encümen ve Toplantı Salonunda 30/05/2017 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.

3-   İDARENİN ADRESİ VE TELEFON NUMARALARI

Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:163 Merzifon – AMASYA

Tel : 0358-514 69 91              Fax: 0358-513 83 29

4-  İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:

İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Kanuni ikametgâh olması;
  2. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
  3. İmza sirküleri vermesi;
  4. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  5. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  6. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;

D)İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerinVekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

  1. Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
  2. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
  3. Bu şartnamenin 13.Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

 

 

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin