AMASYA İLİ MERZİFON İLÇESİ MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

0
204

AMASYA İLİ MERZİFON İLÇESİ MALMÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

 

Sıra No Taşınmaz No

Mah/Köyü

 

Ada No

 

Parsel No Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi

Cinsi

 

Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL)%20 İmar Durumu İhale Tarihi

İhale Saati

1 05050104114 Akören Köyü 1773 495,83 Tam Arsa 5.500,00 1.100,00 İmarsız 05.06.2017  14:30
2 05050104113 Derealan Köyü 462 9.008,00 Tam Arsa 36.950,00 7.390,00 İmarsız 05.06.2017  14:45

 

    1- Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mal,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Merzifon Malmüdürlüğü Makam odasında toplanacak komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır.

    2) İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

  1. a) Geçici teminatı; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri)
  2. b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgâh),
  3. c) Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
  4. d) Gerçek kişilerin T.C.Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermelerini, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel Kişilerin Vergi Kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk Tüzel Kişilerinin İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifle bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tastık edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; kamu Tüzel kişilerinin ise Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

    3) Satışı yapılan taşınmaz malın ihale bedeli peşin yatırılabileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 5. maddesi gereğince ve taksitlendirme limitler içerisinde kalması halinde taşınmaz malın satış bedeli

taksitle ödenebilir. Taksitle ödeme halinde satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda 3’er aylık dönemler halinde eşit taksitlerle kanuni faizi ile birlikte ödenir.

    4)  4706 sayılı Kanun gereğince Hazineye ait taşınmaz malların satış ve devir işlemleri ve bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mallar satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

    5)  İsteklilerin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebilir. Posta da meydana gelebilecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

    6) Sit alanı içinde bulunan taşınmaz mallar için adlarına düzenlenen sertifikaları karşılığında, taşınmaz mal satış ihalesine katılmak isteyenlerin istenilen belgelerle birlikte sertifikalarını ihaleden önce dilekçe ekinde İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekmektedir.

    7)  İhale şartnameleri mesai saati içerisinde Merzifon Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir.

    8)  İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

    9)  Satışa çıkartılan taşınmaz mallar www.milliemlak.gov.tr  veya  www.amasyadefterdarligi.gov.tr / ihale ilanı html adresinden görülebilir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin