AMASYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKETERLİĞİ MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ İLANI

0
279

AMASYA İLİ KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKETERLİĞİ

MERZİFON KARA MUSTAFA PAŞA DEVLET HASTANESİNDEN

TAŞINMAZ MAL KİRALAMA İHALESİ İLANI

 

Merzifon Kara Mustafa Paşa İlçe Devlet Hastanesi- Kantin Kafeterya

 

Taşınmaz No Mahallesi Pafta/Ada/Parsel Kiralanacak Kısım Kullanım Amacı Kiralama Süresi Yıllık Tahmini Bedeli Geçici Teminat İhale Gün ve Saati

 

5050102887 Buğdaylı Mahallesi G34b14c02b/15/75 228 m2 Kantin-Kafeterya 3 Yıl  158.398,44 TL 23.759,76 TL 31.05.2017 – 10.00

 

 

Yukarıda bilgileri yazılı taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Amasya ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Merzifon Kara Mustafa Paşa İlçe Devlet Hastanesi Toplantı Salonunda 31.05.2017 tarihinde tesadüf eden Çarşamba günü yukarıda belirtilen süreyle kiraya verilecektir.

İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Merzifon Kara Mustafa Paşa İlçe Devlet Hastanesi Satın alma Biriminde bedelsiz olarak görülebilir ve 50, 00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;

1-Yasal  Yerleşim yerini gösterir belgeyi (ikametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi ):

2- Adli Sicil Kaydı (Cumhuriyet Başsavcılığı Onaylı)

3- Tebligat için yasal yerleşim yerinden farklı bir adres bildireceklerin bunun için Türkiye’de adres göstermeleri,

4- Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,

6- Geçici teminatı yatırmış olmaları, Nakit olarak yatırılacak geçici teminat bedel, Merzifon Kara Mustafa Paşa İlçe Devlet Hastanesinin Halk Bank A.Ş Amasya Şubesi, TR95 00012 00930 00000 50000 60 IBAN nolu hesabına yatırmaları,

7- Özel Hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veyahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, gerçek kişiler adına vekaleten gireceklerin noter onaylı vekaletname

  1. İhale dokümanının satın alındığına dair belge olarak, (Şartname bedeli Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesinin Halk Bank A.Ş Amasya Şubesi TR95 00012 00930 00000 50000 60 IBAN nolu hesabına) doküman bedelinin ödendiğine dair dekont/makbuz) İhale komisyonuna vermeleri gerekmekledir.

9.Teklifer İhale saatinden önce Komisyon Başkanlığına veya komisyona sunulmak üzere İdare personeline teslim edilecektir. Postayla yapılacak başvurularda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

  1. Geçici teminatın, mevduat veya katılım banklarından alınacak süresiz geçici teminat mektubu ile verilmesi halinde mektubun şekil ve içeriğinin 2889 Sayılı Kanunun 27. Maddesi ve bu kanun uyarınca yayınlanmış Devlet İhale Genelgelerinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.
  2. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
  3. Bu ihaleye ilişkin bilgiler http://www.amasyakhb.gov.tr web sayfasından görülebilir.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin