78 KALEM KURU GIDA ÜRÜNÜ POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MERZİFON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

0
77
78 KALEM KURU GIDA ÜRÜNÜ

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZİ-MERZİFON İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
78 KALEM KURU GIDA ÜRÜNÜ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2017/31982

 

1-İdarenin
a) Adresi : Yunus Emre MhSehitÖzsaraçCd. 32/A 05300 MERZİFON/AMASYA
b) Telefon ve faks numarası : 3585143544 – 3585143516
c) Elektronik Posta Adresi : merzifonpomemidrml@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 78 (Yetmişsekiz) Kalem Kuru Gıda Ürünü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İaşe Ambarı
c) Teslim tarihi : Yüklenici 01/03/2017 ile 31.12.2017 tarihleri arasında istenilen malı ihtiyaç nispetinde defaten veya parti parti Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz mutfağına siparişi takip eden (24) saat içerisinde teslim edecektir. Yüklenici tarafından idarenin sipariş talepleri için verilecek telefona idarenin görevlendireceği personel tarafından arandığında kim çıkarsa çıksın siparişler yazı ile talep edilmiş gibi yerine getirilecektir. Yüklenici, idarenin talepleri doğrultusunda istenilen malları kendi / kiralayacağı araçlar ile bizzat veya vekili aracılığı ile okula getirecek ve Müdürlüğümüzde bulunan kilerin içerisine teslim edilecektir Muayene ve Kabul Komisyonunca muayene ve kabulü yapılan mallar Yemekhane görevlileri ve yüklenici tarafından tanzim olunan Teslim ve Tesellüm Fişi ile teslim edilecek ve alınacaktır Teslimle ilgili sıkıntıların yaşanmaması için hangi malın hangi saatlerde teslim edileceği hususunda ayrıca müdürlüğümüz Yemekhane Büro Amirliği ile irtibat kurulacaktır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü Şehit Öz saraç caddesi No:32/A Merzifon/AMASYA
b) Tarihi ve saati : 23.02.2017 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 25 TRY (Türk Lirası) karşılığı Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satın alma Büro Amirliğinden ( Muhasebe veya Malmüdürlüğüne doküman satış bedelini yatırdıktan sonra ) satın alınabilir adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Merzifon Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü İdari Mali İşler Şube Müdürlüğü Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 300 (üç yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin