6.500 KG LİKİT PETROL GAZI ALIMI

0
51

İHALE İLANI

6.500 KG LİKİT PETROL GAZI ALIMI

5.ANA JET ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI

BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK

6,500 KG LİKİT PETROL GAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                : 2018/40774

1-İdarenin

a) Adresi                                                   : 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı Samsun Yolu 7’nci Km.                                                                                         MERZİFON/AMASYA

b) Telefon ve faks numarası                    : 0 358 536 23 36 – 0 358 513 12 44

c) Elektronik Posta Adresi                        : mdurusoy@hvkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi (varsa)                            : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı                          : 6.500 KG. Sıvılaştırılmış Likit Petrol Gazı (LPG)                                                                                                  Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan dokümanı içinde bulunan                                                                          idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri                                           : 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı (Des.Grp.K.lığı Er Yemekhanesi                                                                           Yakıt Tankı)  Samsun Yolu 7. Km Merzifon/AMASYA

c) Teslim tarihi                                         : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. Yüklenici                                                                   ayrıca bir işe başlama talimatı verilmeyeceğini  peşinen kabul                                                                           edecek ve sözleşmenin yürürlüğe girmesine  müteakip idare                                                                             tarafından  verilen tebligata göre mal teslimatı yapılacaktır. Teslimat                                                                   partiler halinde yapılacak olup; idare  tarafından yapılan tebligatta                                                                       belirtilen tarihte ve miktarda  yüklenici tarafından mal teslimatı                                                                          yapılacaktır. Teslimat  programında ve miktarlarında değişiklik                                                                            yapma idarenin yetkisindedir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer                                       : 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi                                                                           Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:9/3  Merzifon / AMASYA  b) Tarihi ve saati                                      : 15.02.2018 – 10:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler  ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından LPG Depolama veya Dağıtıcı Lisansı verilen firmalar veya bu firma tarafından yetki verilen yetkili satıcılar katılabilecektir. Bu idari şartnamede istenen belgelere sahip LPG Depolama veya Dağıtım Hizmeti sunan firmaların ürününü satmaya ve belgelerinin kullanmaya yetki verdiği firmalar da ihaleye katılabilecektir. Bu belgeler ihale günü İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  1. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
  2. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No : 9/3 Merzifon / AMASYA adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

  1. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 5’inci Ana Jet Üs Komutanlığı İhale Komisyonu Başkanlığı Gazi Mahbup Mah. Remzi Özkanca Cad. No:9/3 Merzifon / AMASYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
  2. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  1. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
  2. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
  3. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu yazınız
Lütfen adınızı buraya girin